Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Uudised


Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse andmise kord

Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse (edaspidi toetuse) andmise kord sätestab Tartu linna eelarvest korteriühistutele jäätmemajade rajamiseks toetuse andmise tingimused ja korra. Toetuse andmise eesmärgiks on toetada jäätmemajade rajamist ning seeläbi linna kaunimaks muutmine. Õigus toetust saada on kõigil alates kümne korteriga korteriühistutel ja ühisustel, mis asuvad Tartu linnas.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1 Üldsätted
(1) Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse (edaspidi toetuse) andmise kord sätestab Tartu linna eelarvest korteriühistutele jäätmemajade rajamiseks toetuse andmise tingimused ja korra.
(2) Toetuse andmise eesmärgiks on toetada jäätmemajade rajamist ning seeläbi linna kaunimaks muutmine.
(3) Õigus toetust saada on kõigil alates kümne korteriga korteriühistutel ja ühisustel, mis asuvad Tartu linnas.

§ 2 Toetuse taotlemine
(1) Toetuse saamiseks peab korteriühistu esitama hiljemalt 01. aprilliks Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale (edaspidi osakond) järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
1) kirjaliku avalduse, milles esitatakse andmed taotleja kohta ja taotletav summa;
2) taotleja korteriühistu üldkoosoleku otsus jäätmemaja paigaldamise kohta;
3) jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekt (sisaldab asendiplaani mõõtkavas 1:500, põhiplaani, nelja vaadet ja üht lõiget mõõtkavas 1: 100 või 1:50), mis on eelnevalt kooskõlastatud Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnaga;
4) vajadusel naabrite nõusolek;
5) jäätmemaja rajamise (s.h jäätmemaja maksumus) hinnapakkumise.
(2) Kui taotluses ei ole esitatud § 2 lg 1 nimetatud dokumente või dokumentides esineb puudusi, määrab osakond kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab osakond taotluse läbi vaatamata.

§ 3 Toetuse eraldamine ja järelvalve
(1) Jäätmemaja rajamise töid toetatakse kuni 75% ulatuses tööde kogumaksumusest.
(2) Osakond vaatab läbi esitatud avaldused ning otsustab toetuse eraldamise ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.
(3) Pärast toetuse eraldamise otsust sõlmib osakond korteriühistuga finantseerimislepingu (edaspidi leping), kus sätestatakse toetuse saamise otstarve, toetuse suurus ja tööde lõpetamise aeg.
(4) Toetus makstakse välja 10 päeva jooksul pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist, jäätmemajade paigaldamist ja osakonna poolt ülevaatamist ning korteriühistu poolt aruande esitamist tööde teostamise kohta.
(5) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab osakond.
(6) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata juhul kui:
1) toetuse saaja ei esita tööde teostamise kohta aruannet;
2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
4) tööd ei ole teostatud toetuse eraldamise aasta 01. novembriks.

§ 4 Jäätmemaja paigaldamisele esitatavad nõuded
(1) Jäätmemaja tuleb paigaldada kõvakattega alusele.
(2) Jäätmemaja projekteerimisel ja ehitamisel krundile tuleb jätta jäätmemaja minimaalseks kauguseks naaberkrundi piirist vähemalt pool ehitise piiripoolse osa kõrgusest, kui naaberkruntide omanikud ei lepi kirjalikult kokku teisiti ja selle kokkuleppega on nõustunud tuleohutuse järelevalveasutus või kui detailplaneering ei näe ette teisiti.
(3) Jäätmemaja tuleb paigaldada nii, et jäätmeveokil oleks tagatud takistamatu juurdepääs konteinerite vahetusse lähedusse. Töötsoon konteinerite ees tuleb hoida puhas lumest ja jääst, et oleks võimalik laadimistööde teostamine. Samuti tuleb tagada ratastega konteinerite paiknemine kõvakattega (asfalt, betoon vms), ümbritsevaga samal tasapinnal paikneval alusel, et oleks võimalik konteinereid veoki juurde toimetada. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 4 m ja kõrgus tee kohal vähemalt 6,5 m.

§ 5 Rakendussätted
(1) Määrus jõustub .............................. 2006. a.
(2) 2006. aastal tuleb korteriühistul esitada taotlus toetuse saamiseks hiljemalt 01. juuliks 2006. a.

28-04-2006


Tagasi arhiivi