Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Uudised


Keskkonnamõju hindamise teated

Tartu Linnavalitsus algatas keskkonnamõju hindamise Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV ülekandeliini rekonstrueerimisele Tartu linna haldusterritooriumile jääva osa kohta ning nõustus keskkonnamõju hindamisega nimetatud ehitusprojekti koostamise käigus.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 punkt 30 ja § 26 lg 3 alusel Tartu Linnavalitsus algatas 11.04.2006 korraldusega nr 527 keskkonnamõju hindamise Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV ülekandeliini rekonstrueerimisele Tartu linna haldusterritooriumile jääva osa kohta ning nõustus keskkonnamõju hindamisega nimetatud ehitusprojekti koostamise käigus. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Tartu-Viljandi-Sindi vaheliste elektriliinide ülekandevõimsuse suurendamine. OÜ Põhivõrk kavatseb rajada olemasolevate 110 kV Tartu-Viljandi-Sindi alajaamade vahelistele õhuliinide trassidele uue kaheahelalise 330/110 kV ülekandeliini. Keskkonnamõju hindamise viib läbi AS Maves, juhtekspert Tiiu Valdmaa, asjasthuvitatud isiku OÜ Põhivõrk kulul. Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliini trass läbib kokku kolme maakonda (Tartu, Viljandi, Pärnu) ning 15 omavalitsust. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi ühismenetlusena kõikide kavandatava tegevusega puudutatud omavalitsusüksuste koostöös. Tartu linna halduspiirides on otsustajaks Tartu Linnavalitsus.

Lisainfo tel 736 1270

Keskkonnamõju hindamise algatamise korraldus:

Põhivõrk OÜ kavatseb rajada olemasolevate 110 kV Tartu - Viljandi - Sindi alajaamade vaheliste õhuliinide trassidele kaheahelalise 330/110 kV ülekandeliini. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Tartu - Viljandi - Sindi vaheliste elektriliinide ülekandevõimsuse suurendamine. OÜ Põhivõrk taotleb 10. märtsi 2006. a kirjas nr PV-ARE-PRO-3.2-/24 Tartu Linnavalitsuselt keskkonnamõju hindamise algatamist ehitusprojekti koostamise käigus Tartu - Viljandi - Sindi ülekandeliini Tartu linna läbivas trassiosas.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele on Tartu - Viljandi - Sindi 330/110 kV ülekandeliini projektil oluline keskkonnamõju.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 2, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 lg 1 p 30 ja § 26 lg 3 ning Tartu linna ehitusmääruse § 24 lg 5 ja arvestades OÜ Põhivõrk 10. märtsi 2006. a kirja,
Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:
1. Algatada keskkonnamõju hindamine Tartu - Viljandi - Sindi 330/110 kV õhuliini Tartu linna läbiva trassilõigu osas projekti koostamise käigus.

2. Volitada otsustajana keskkonnamõju hindamise käigus vajalike dokumente allkirjastama linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak

3. Korraldus jõustub 12. aprillil 2006. a.

4. Käesoleva korralduse peale võib 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamisest või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama esitada vaide Tartu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

18-04-2006


Tagasi arhiivi