Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Uudised


20.06.2006
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Tartu Ülikooli uue keemiahoone rajamine. Tartu Ülikooli uus keemiahoone on kavandatud Maarjamõisa väljale aadressil Viljandi mnt 42.

02.06.2006
04. mail 2006. aastal kehtestas Tartu Linnavolikogu Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise korra. Väikeprojektide finantseerimist võivad taotleda kõik Tartu linnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Väikeprojektide finantseerimisel eelistatakse mittetulundusühingute või sihtasutuste poolt esitatud taotlusi. Väikeprojektide finantseerimise eesmärgiks on toetada väikeprojekte, mille tegevused toimuvad Tartus ja/või on Tartuga seotud ning käsitlevad jäätmete, vee, õhu, pinnase või keskkonnateadlikkuse temaatikat. Finantseerimisele ei kuulu väikeprojektid, mis on linnaeelarvelised ja väikeprojektid mida on linnaeelarvest finantseeritud. Väikeprojekte finantseeritakse kuni 80% ulatuses esitatava projekti eelarve summast, kuid mitte rohkem kui 30 000 krooni. Väikeprojekte finantseeritakse jooksva kalendriaasta piires.

15.05.2006
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta(desse) kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

12.05.2006

08.05.2006
20. aprilli 2006. aastal kehtestas Tartu Linnavolikogu kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise korra. Õigus puurkaevude likvideerimiseks toetust saada on füüsilistel isikutel, korteriühistutel ja ühisustel, kelle puurkaev, mida enam ei kasutata, asub Tartu linna haldusterritooriumil.

28.04.2006
Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse (edaspidi toetuse) andmise kord sätestab Tartu linna eelarvest korteriühistutele jäätmemajade rajamiseks toetuse andmise tingimused ja korra. Toetuse andmise eesmärgiks on toetada jäätmemajade rajamist ning seeläbi linna kaunimaks muutmine. Õigus toetust saada on kõigil alates kümne korteriga korteriühistutel ja ühisustel, mis asuvad Tartu linnas.

20.04.2006

18.04.2006
Tartu Linnavalitsus algatas keskkonnamõju hindamise Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV ülekandeliini rekonstrueerimisele Tartu linna haldusterritooriumile jääva osa kohta ning nõustus keskkonnamõju hindamisega nimetatud ehitusprojekti koostamise käigus.

18.04.2006
12. aprillil avati Tartus aadressil Jaama 72a uus keskkonnajaam. Keskkonnajaam on koht, kuhu tartlased saavad tuua kodumajapidamises tekkinud taaskasutatavaid jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, probleemtooteid ja suuremõõtmelisi jäätmeid.

20.03.2006

03.03.2006
Ettevõtete heakorrakampaania viiakse läbi kõikides Eesti maakondades ja linnades 1. märtsist kuni 15. aprillini 2006. Kampaania eesmärk on korrastada ettevõtete territooriumid metallikolast ja suurendada ettevõtluses tekkiva metalli taaskasutusse suunamist.

01.02.2006
Tartu Linnavalitsus teatab, et on algatatud Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamine. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Tartu Ülikooli uue keemiahoone rajamine. Tartu Ülikooli uus keemiahoone on kavandatud Maarjamõisa väljale aadressil Viljandi mnt 42.

16.08.2005
Jäätmehoolduseeskirjas on põhjalikumalt käsitletud jäätmete sorteeritud kogumist, esmakordselt sätestatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise ning tervishoiu- ja veterinaarjäätmete käitlemise kord.

04.05.2005
Alates 1. maist jõustuvad kaks olulist 2004 a. Pakendiseaduse nõuet. Õlle-, lahja alkoholi ja karastusjoogi pakenditele rakendub tagatisraha. Kõikidele teistele müügipakenditele jõustub müüjate kohustus selliste pakendijäätmete tagasivõtuks.

23.02.2005
Määrus reguleerib üldapteegis ja veterinaarapteegis tarbijatelt ravimite, mis ei vasta kvaliteedinõuetele, mille kõlblikkuse aeg on lõppenud, mille kasutamine on Eestis keelustatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist hävitamiseks vastuvõtmist ja kõlbmatute ravimite hävitamisele suunamist ning nimetatud tegevustega seotud ravimite säilitamist, arvestust ja dokumentatsiooni säilitamist.

10.02.2005
Tartu veevõrgu ehitustööde teostamiseks võitis riigihanke konkursi Skanska EMV ja Merko firmade konsortsium, kes kolmapäeval allkirjastas Tartu Veevärgiga 290 miljoni kroonise lepingu.

19.11.2004
Tartu linna volikogu kinnitas 18.11.2004 Tartu linna jäätmekava 2005-2009, mis analüüsib jäätmemajanduse hetkeolukorda, toob välja valdkonna peamised probleemid ning püstitab jäätmemajanduse arendamiseks vajalikud eesmärgid ja tegevuskava.